Prenumerera

BOLAGSSTYRNING

Ledning

 

Richard Paxman, VD
Född 1983, anställd sedan 2009. Richard Paxman har en gedigen erfarenhet av global marknadsutveckling, samt planering och genomförande av kliniska tester och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till skalpkylning. Richard Paxman har varit verksam i bolaget sedan 2007. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Brewfitt Ltd. Richard Paxman är styrelseledamot i Brewfitt Ltd och Paxman Coolers Ltd.
Aktieinnehav: 1 281 000 aktier.

 

Emelie Gustafsson, C.F.O.
Född 1980, anställd sedan 1 mars 2020. Emelie Gustafsson är sedan 2015 anställd som C.F.O. i CIMON-koncernen och innehar styrelseuppdrag i flertalet bolag inom CIMON-koncernen.
Utbildning: Dubbel kandidatexamen i ekonomi och skattejuridik (Kristianstad Högskola)
Aktieinnehav: 2 000 aktier

 

Claire Paxman, Global försäljnings- och utbildningschef
Född 1978, anställd sedan 2010. Claire Paxmans huvudsakliga ansvarsområden omfattar hantering och utbildning av försäljnings- och utbildningsteam och personal, organisering av säljmöten, key account management av privata sjukhus, utbildning av alla utländska partners och distributörer samt globala marknadsföringsaktiviteter.
Utbildning: Huddersfield Technical College
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 7,272

 

Kathryn Daniel, Export- och kommunikationschef
Född 1975, anställd sedan 2002. Kathryn Daniel är ansvarig för samordning och hantering av den internationella verksamheten, fungerar som stöd för internationella återförsäljare samt hanterar PR och marknadsföringsaktiviteter, ofta i samverkan med externa PR- och reklambyråer.
Utbildning: Greenhead College, samt studier i företagsjuridik vid Huddersfield University
Aktieinnehav: 3 554 aktier
Antal teckningsoptioner: 4,848

 

Patrick Burke, Teknisk chef
Född 1959, anställd sedan 2009. Som teknisk chef ansvarade Patrick Burke för samtliga tekniska och kvalitetsrelaterade frågor inför bolagets FDA-ansökan (godkännandet erhölls i april 2017). Patrick Burke hanterar även bolagets IT- och kvalitetssystem, hanterar kvalitetssäkringsfrågor i samband med produktutveckling samt säkerställer att bolagets verksamhet hela tiden uppfyller uppställda kvalitetskrav inklusive ISO13485.
Utbildning: Ordinary National Electrical Engineering, Higher National in Electronics and Computing, högskoleexamen i design och tillämpad matematik
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 4,848

 

Maria Escreet, Key Account Manager

Född 1970, anställd sedan 2006. Som Key Account Manager är Maria Escreet projektledare för Paxmans projekt ”Walk the Walk” och NHS. Maria Escreet planerar och genomför Paxmans deltagande i olika mässor samt assisterar i marknadsförings- och PR-relaterade frågor.
Utbildning: BA Secretarial Studies
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 4,848

 

Alexandra Sheldrake, Ansvarig för Regulatory Affairs
Född 1985, anställd sedan 2009. Alexandra Sheldrake ansvarar för serviceverksamheten och hanterar eventuella reklamationer. Hon hanterar även all internrevision och säkerställer att bolaget hela tiden följer alla tillämpliga regelverk.
Utbildning: Level 2 och 3, NVQ Business Administration
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 2,242

Styrelse

 

Per-Anders Johansson, styrelsens ordförande sedan 2016-12-01

Född 1954. Aktiv som investerare genom CIMON Venture Trust AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han haft ledande positioner. Majoritetsägare, styrelseordförande och VD i CIMON AB samt är engagerad i flertalet av CIMON-koncernens bolag. Bland övriga uppdrag kan nämnas: styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn, Mina Gubbar i Stockholm Finansservice AB, CFS Medical AB, och Nomic Förvaltnings AB. Per-Anders Johansson är även styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ).

Utbildning: Maskiningenjör med inriktning på processteknik.

Aktieinnehav: 100 000 aktier privat, 1 263 992 aktier via CIMON Venture Trust AB samt 310 000 aktier via NOMIC AB.

Beroende: Ja. Beroende av ägare, oberoende av företag.

 

Glenn Paxman, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1956. Glenn Paxman har över 40 års erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling, produktdesign och utveckling av medicintekniska produkter. Glenn Paxman är grundare av Paxman Coolers Ltd, och hjärnan bakom Paxman Scalp Cooler. Glenn Paxman kommer även fortsättningsvis att bidra med sin kunskap och erfarenhet för att stödja styrelse och ledning i strategiska frågor, samt ansvara för produktdesign och utveckling. Glenn Paxman är majoritetsägare och styrelseordförande i Webster Holdings Ltd, holdingbolaget för Brewfitt Ltd. Glenn Paxman är också styrelseledamot i Paxman Group Ltd och Paxman Coolers Ltd.

Utbildning: Maskiningenjör inom processteknik med fokus på tillverkning.

Aktieinnehav: 6 257 395 aktier

Beroende: Ja, i egenskap av bolagets största aktieägare.

 

Björn Littorin, styrelseledamot sedan 2016-12-01

Född 1947. Björn Littorin har mer än 40 års erfarenhet som managementkonsult, företagsledare och styrelseledamot i såväl tillverkande som tjänstebaserade företag, samt 20 års erfarenhet som Investment Manager och styrelseledamot i teknik- och utvecklingsbolag främst inom med-tech, vissa av dem noterade vid Stockholmsbörsen. Björn Littorin har varit styrelseledamot i Paxman Group Ltd och dess dotterbolag Paxman Coolers Ltd sedan 1999. Björn är även styrelseledamot och delägare MedUniverse AB, Team Littorin AB, Bejef AB och MGiSF AB. Björn är även styrelseledamot i Pull-X Machines Inc, senior advisor till styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 765 076 aktier

Beroende: Nej

 

Robert Kelly, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1961. Robert Kelly är jurist med inriktning på bolagsrätt, men är även auktoriserad revisor. Robert Kelly har lång erfarenhet från företagsledning i såväl privata som publika bolag, t ex Minorplanet Systems plc, Caudwell Group och Kunick plc. Robert Kelly var fram till 2016 Managing Partner för Armitage Sykes Solicitors Ltd. Robert Kelly ledde försäljningen av Armitage Sykes till Schofield Sweeney LLP och är idag partner i Schofield Sweeney LLP.

Utbildning: Jur.kand från Oxford University, juridikexamen från Huddersfield University, Legal practice course från College of Law i York.

Aktieinnehav: 11 250 aktier

Beroende: Nej

 

Maria Bech, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1968. Maria Bech har lång erfarenhet från ett stort antal företag inom bioteknik och läkemedel, och har innehaft befattningar som bl a Director of Clinical Operations och Principal Project Manager i Karo Pharma AB och Chief Scientific Officer i Smartfish AS. Maria Bech är styrelseledamot i Neuronano AB, Iconovo AB och EQL Pharma AB, samt Chief Executive Officer i EpiEndo Pharmaceuticals.

Utbildning: Fil. Mag. i molekylärbiologi från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 8 700 aktier

Beroende: Nej

 

Richard Paxman, styrelseledamot sedan 2017-02-10, VD sedan 2016-12-20

Född 1983. Richard Paxman har en gedigen erfarenhet av global marknadsutveckling, samt planering och genomförande av kliniska tester och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till skalpkylning. Richard Paxman har varit verksam i bolaget sedan 2007. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Brewfitt Ltd. Richard Paxman är styrelseledamot i Brewfitt Ltd och Paxman Coolers Ltd.

Utbildning: Management Science på University of Manchester, Institute of Science and Technology

Aktieinnehav: 1 281 000 aktier

Beroende: Ja, i egenskap av VD och anställd i bolaget

Valberedning

 

Inför årsstämman 2020 består PAXMANs valberedning av följande ledamöter:

Jens Listerö, valberedningens ordförande och representant för Björn Littorin.
E-mail: jens.listero@lfblekinge.se
Tel: +46 (0)705 – 195 819

Glenn Paxman, styrelseledamot och majoritetsägare.
E-mail: GlennPaxman@brewfitt.com
Tel: +44 7768 795 809

Roger Johansson, representant för CIMON Venture Trust AB.
E-mail: roger.johansson@sparbankenikarlshamn.se
Tel: +46 (0)454 – 30 44 53

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan även sända brev adresserat till PAXMAN AB (publ), ”Valberedningen”, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN.

Principerna för valberedningens tillsättande samt instruktioner och stadgar för dess arbete finns att läsa här.

Bolagsstämmor

 

PAXMANs fjärde årsstämma hölls den 26 maj 2021, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 53 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
PAXMANs tredje årsstämma hölls den 27 maj 2020, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 18 aktieägare närvarade vid stämman, vilket innebar att nästan 64 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
PAXMANs andra årsstämma hölls den 23 maj 2019, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 30 aktieägare närvarade vid stämman, vilket innebar att omkring 72 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram riktat till anställda i dotterbolaget Paxman Coolers Ltd i Huddersfield. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
Moderbolaget PAXMAN AB’s första årsstämma hölls i Karlshamn den 24 maj 2018. Vid stämman närvarade 32 personer som representerade 83 % av samtliga utgivna aktier i bolaget. Efter avslutad stämma höll VD Richard Paxman en presentation, och svarade på frågor från aktieägarna.
 
Protokoll från årsstämman finns att läsa här.

Revisorer

 

Revisor för det svenska moderbolaget är BDO Mälardalen AB, med huvudansvarig revisor Niclas Nordström.

BDO Mälardalen AB
Turebergs Allé 2
SE-191 62 Sollentuna
Tel +46 (0)8 – 120 116 00
www.bdo.se

Revisor för de engelska dotterbolagen är BDO LLP, med huvudansvarig revisor Paul Davies.

BDO LLP
Central Square
29 Wellington Street
Leeds
LS1 4DL
England
Tel +44 (0)113 – 244 3839
www.bdo.co.uk

Bolagsdokument