PAXMAN AB (publ) har idag hållit sin första årsstämma, på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 83 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2019 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Per-Anders Johansson (styrelsens ordförande), Robert Kelly, Björn Littorin, Glenn Paxman, Richard Paxman och Maria Ölander.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Niclas Nordström till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 250 000 kr per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget.