PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 51 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2023 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Per-Anders Johansson (styrelsens ordförande), Robert Kelly, Björn Littorin, Glenn Paxman, Richard Paxman och Maria Bech.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Niclas Nordström till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget.

Stämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en riktad nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 901 250 kr genom utgivande av högst 1 901 250 nya aktier. Bemyndigandet medför en högsta sammanlagd ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 10,0% (9,1% efter utnyttjandet av bemyndigandet). Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Samtliga beslut fattade vid stämman var enhälliga.

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)