PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 72 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2020 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Per-Anders Johansson (styrelsens ordförande), Robert Kelly, Björn Littorin, Glenn Paxman, Richard Paxman och Maria Bech. Till revisor omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Niclas Nordström till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget.

Stämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram riktat till anställda i dotterbolaget Paxman Coolers Ltd. Enligt förslaget kommer maximalt 100 000 teckningsoptioner att emitteras, envar med rätt att teckna en ny aktie i PAXMAN AB. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara ca 0,6 % av totalt nu utestående aktier i bolaget. Teckningskursen fastställdes till 65,37 kr.

Samtliga beslut fattade vid stämman var enhälliga.

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)