Årets sista kvartal blev fortsatt stabilt för PAXMAN, trots pandemin

Fjärde kvartalet 2020
Koncernens omsättning uppgick till 18,2 (22,8) MSEK under perioden oktober–december. Under perioden uppgick EBITDA till -3,3 (-0,3) MSEK. Årets fjärde kvartal levererade ett negativt nettoresultat om -11,0 MSEK (2,1 MSEK föregående år) vilket till stor del påverkats av avskrivningar i lagret av delar som avser den äldre generationens system. Resultat per aktie uppgick till -0,69 (0,13) SEK för kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -2,7 (-2,1) MSEK för perioden oktober–december och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -1,0 (-7,3) MSEK.

Januari–december 2020
Under helåret 2020 uppgick koncernens omsättning till 78,0 (85,3) MSEK, en minskning med 8% jämfört med föregående år men trots nedgången visar omsättningen på en ökning i USA med 9,4% jämfört med samma tid föregående år. EBITDA uppgick under samma period till -1,0 (2,4) MSEK. Nettoresultatet för året landade på -19,2 (2,8) MSEK, och resultat per aktie på -1,2 (0,17) SEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -14,8 (-22,8) MSEK och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -6,3 (-20,8) MSEK.

Under 2020 installerade PAXMAN totalt 345 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 126 system i orderboken per den 25 februari 2021. Första halvan av Q1 2021 visar på en stark start, med flera beställningar från Italien, Brasilien, Frankrike, Polen, Indien, Nederländerna, Norge och Storbritannien.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • I oktober godkände den sydkoreanska läkemedelsmyndigheten MFDS en öppen, randomiserad studie av Paxmans PSCS-system i samband med cellgiftsinducerat håravfall hos bröstcancerpatienter vid prestigefyllda Samsung Medical Center.
  • I slutet av oktober meddelade bolaget att den amerikanska hälsovårdsorganisationen AMAs redaktionella panel som arbetar med så kallade CPT-koder har beslutat att införa en kategori III-kod för skalpkylning.
  • I början av december meddelade bolaget att distributören i Italien, Praesidia s.r.l., erhållit en order om 10 system av modellen PSCS2 för att tillgodose efterfrågan av skalpkylning hos Institute G. Pascale i Neapel.
  • I mitten av december meddelades att den ledande europeiska professionella organisationen för medicinsk onkologi, ESMO, har inkluderat skalpkylning som en kategori IIB-rekommendation för att motverka håravfall hos patienter som behandlas med cellgifter i sina kliniska praktiska riktlinjer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I januari meddelade PAXMAN att den amerikanska hälsovårdsorganisationen AMA utfärdat två separata CPT®-koder för ”mekaniska skalpkylning”.
  • I början av februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 59 MSEK före transaktionskostnader.

VD-intervju i kommande nyhetsbrev
En uppföljande intervju där Richard Paxman svarar på frågor om bokslutskommunikén, den nyligen genomförda riktade emissionen samt den globala kommersiella strategin kommer att finnas med i mars månads nyhetsbrev. Aktieägare som vill ställa frågor ombeds att skicka in dem till emelie.gustafsson@paxman.se senast den 12 mars kl 12:00 CET. 

PAXMAN Q4 2020 SVE