PAXMAN AB (publ) (“PAXMAN” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets befintliga aktieägare Björn Littorin har sålt 300 000 aktier i Bolaget. Köparen har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några av de förvärvade aktierna under en period om 180 dagar från 21 December 2021[1].

Efter transaktionen äger Björn Littorin 465 076 aktier i Bolaget och har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte avyttra några ytterligare aktier under en period om 180 dagar från 21 December 2021[1].

[1] I samband med den riktade emission som Paxman genomförde 16 December 2021 åtog sig Björn Littorin att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Bolaget under 180 dagar från likviddagen. Förvärvaren av Björn Littorins aktier har övertagit Björn Littorins åtagande med avseende på de förvärvade aktierna.

Information om insynspersonsförsäljning i PAXMAN AB (publ)