PAXMAN meddelar att bolaget har rekonstruerat förvärvsanalysen avseende övertagandet av samtliga aktier i Paxman Group Ltd.

Korrigerad interntransaktion förbättrar PAXMANs resultat med 1,1 Mkr
Under 2017 förvärvade PAXMAN AB (publ) samtliga aktier i Paxman Group Ltd genom en apportemission. Denna transaktion har efter utvärdering befunnits utgöra en transaktion mellan bolag under samma bestämmande inflytande, vilket är att jämställa med en koncernintern omstrukturering snarare än ett rörelseförvärv. Inför upprättandet av årsredovisning för 2017 har därför den tidigare upprättade förvärvsanalysen rekonstruerats för att återspegla detta. Den huvudsakliga effekten blir att den mellanskillnad som förelåg mellan köpeskillingen och nettotillgångarna i Paxman Group Ltd vid tidpunkten för förvärvet (13,6 Mkr) inte längre redovisas som goodwill utan i stället direkt mot eget kapital. De goodwillavskrivningar som gjorts under 2017 har återlagts, vilket innebär att koncernens nettoresultat förbättrats med 1,1 Mkr.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag

Tkr Jan – dec 2017
Nettoomsättning               31 332
Aktiverade kostnader                 4 953
Summa rörelsens intäkter               36 285

Råvaror och förnödenheter              -10 976
Övriga externa kostnader              -18 035
Personalkostnader              -12 472
Avskrivningar                -1 598
Summa rörelsens kostnader              -43 081

Rörelseresultat                -6 796

Finansiellt netto                     -57
Resultat efter finansnetto                -6 853

Skatt                    128

Periodens nettoresultat                -6 725

Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

Tkr  2017-12-31
Immateriella anläggningstillgångar           9 597
Materiella anläggningstillgångar         10 220
Finansiella anläggningstillgångar                47
Summa anläggningstillgångar         19 864

Varulager och pågående arbeten           8 547
Rörelsefordringar           8 838
Likvida medel           8 357
Summa omsättningstillgångar         25 742

Summa tillgångar         45 606
 

Eget kapital             32 766

Avsättningar              108

Långfristiga skulder              232

Skulder till kreditinstitut            2 528
Leverantörsskulder           7 341
Övriga kortfristiga skulder           2 631
Summa kortfristiga skulder         12 500

Summa eget kapital och skulder         45 606