Ny rekordnivå för antalet anslutna patienter i USA

Koncernens omsättning uppgick till 20,9 (24,3) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till 0,4 (0,9) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -3,7 (2,6) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,22 (0,16) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -11 (-10,4) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till 2,9 (-35,5) Mkr vid periodens utgång.

Under de tre första månaderna installerade PAXMAN totalt 101 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 133 system i orderboken.

Väsentliga händelser under perioden

  • I januari meddelade PAXMAN att den amerikanska hälsovårdsorganisationen AMA utfärdat två separata CPT®-koder för ”mekanisk skalpkylning”.
  • I början av februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 59 MSEK före transaktionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att förstärka Paxmans finansiella ställning samt användas till fortsatt finansiering av bolagets kommersialiseringsstrategi, inklusive förstärkning av försäljningsorganisationen på plats samt via existerande och nya distributörer på viktiga regionala marknader som Kina, Indien, Europa och Mellanöstern med utökat stöd från Storbritannien, främjande av bolagets ersättningsstrategi i USA samt investering i bolagets R&D-pipeline inklusive utvecklingen av en kompressions- och kylningsprodukt som motverkar cellgiftsinducerad neuropati (CIPN).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I slutet av april meddelade Paxman att ett lagförslag som föreslår att det skall vara obligatoriskt för försäkringsbolag att täcka FDA-godkända skalpkylningskostnader för cancerpatienter röstats igenom av försäkringskommittén i delstaten Texas representanthus med 8 röster mot 1. Nästa steg är en omröstning i hela representanthuset. Förslaget kommer därefter att tas under övervägande av senaten i Texas, och om det röstas igenom krävs ett slutligt godkännande av Texas guvernör Greg Abbott. Om lagförslaget blir till lagstiftning förväntas den kunna börja gälla fullt ut i september 2021.
  • I början av maj meddelade Paxman att två nya distributionspartners utsetts för Chile respektive Ukraina. Sistemplus S.A. har utsetts till exklusiv distributionspartner för den nya marknaden Chile, och Medinova LLC har utsetts till global distributionspartner för Ukraina.
  • I slutet av maj meddelade Paxman att bolagets forskningssamarbete med kliniker och forskare vid National University Health System (NUHS) i Singapore för utveckling av ett mobilt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) erhållit ett forskningsanslag om 1,57 miljoner SGD från National Research Foundation (NRF) i Singapore. Under det andra kvartalet 2022 kommer pilotstudier av systemet att inledas med friska frivilliga samt cancerpatienter som genomgår CIPN-framkallande cellgiftsbehandling. Den skyddande effekten kommer att utvärderas utifrån olika kliniska och patientrapporterade effektmått.
PAXMAN Q1 2021 SVE 210526