Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2021

Ny rekordnivå för antalet anslutna patienter i USA

Koncernens omsättning uppgick till 20,9 (24,3) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till 0,4 (0,9) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -3,7 (2,6) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,22 (0,16) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -11 (-10,4) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till 2,9 (-35,5) Mkr vid periodens utgång.

Under de tre första månaderna installerade PAXMAN totalt 101 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 133 system i orderboken.

Väsentliga händelser under perioden

  • I januari meddelade PAXMAN att den amerikanska hälsovårdsorganisationen AMA utfärdat två separata CPT®-koder för ”mekanisk skalpkylning”.
  • I början av februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 59 MSEK före transaktionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att förstärka Paxmans finansiella ställning samt användas till fortsatt finansiering av bolagets kommersialiseringsstrategi, inklusive förstärkning av försäljningsorganisationen på plats samt via existerande och nya distributörer på viktiga regionala marknader som Kina, Indien, Europa och Mellanöstern med utökat stöd från Storbritannien, främjande av bolagets ersättningsstrategi i USA samt investering i bolagets R&D-pipeline inklusive utvecklingen av en kompressions- och kylningsprodukt som motverkar cellgiftsinducerad neuropati (CIPN).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I slutet av april meddelade Paxman att ett lagförslag som föreslår att det skall vara obligatoriskt för försäkringsbolag att täcka FDA-godkända skalpkylningskostnader för cancerpatienter röstats igenom av försäkringskommittén i delstaten Texas representanthus med 8 röster mot 1. Nästa steg är en omröstning i hela representanthuset. Förslaget kommer därefter att tas under övervägande av senaten i Texas, och om det röstas igenom krävs ett slutligt godkännande av Texas guvernör Greg Abbott. Om lagförslaget blir till lagstiftning förväntas den kunna börja gälla fullt ut i september 2021.
  • I början av maj meddelade Paxman att två nya distributionspartners utsetts för Chile respektive Ukraina. Sistemplus S.A. har utsetts till exklusiv distributionspartner för den nya marknaden Chile, och Medinova LLC har utsetts till global distributionspartner för Ukraina.
  • I slutet av maj meddelade Paxman att bolagets forskningssamarbete med kliniker och forskare vid National University Health System (NUHS) i Singapore för utveckling av ett mobilt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) erhållit ett forskningsanslag om 1,57 miljoner SGD från National Research Foundation (NRF) i Singapore. Under det andra kvartalet 2022 kommer pilotstudier av systemet att inledas med friska frivilliga samt cancerpatienter som genomgår CIPN-framkallande cellgiftsbehandling. Den skyddande effekten kommer att utvärderas utifrån olika kliniska och patientrapporterade effektmått.
PAXMAN Q1 2021 SVE 210526 PAXMAN Q1 2021 SVE 210526
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram