Fortsatt återhämtning för nettoomsättningen med stark internationell försäljning

Koncernens omsättning uppgick till 23,3 (17,7) Mkr under årets tredje kvartal, och EBITDA till -1,3 (-0,1) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -5,2 (-4,2) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,30 (-0,26) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,1 (-3,7) Mkr under årets tredje kvartal, och nettokassan uppgick till -9,9 (-41,9) Mkr vid periodens utgång.

Under de nio första månaderna installerade PAXMAN totalt 303 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 135 system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 20,96 TUSD under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en ökning om 58,9% jämfört med 13,19 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 9,3 MSEK för perioden 2020, till 13,6 MSEK för samma period 2021.

Väsentliga händelser under perioden

  • Trots semestertider meddelade Paxman i augusti månads nyhetsbrev att bolaget hade en stark order- och installationsaktivitet i juli. Flertalet viktiga order och installationer erhölls samt genomfördes av Paxmans distributionspartners i många delar av världen, inklusive Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Indien, Israel, Puerto Rico, Spanien och Sverige. I samma nyhetsbrev meddelades även om flertalet nya order och installationer i Storbritannien, samt i USA. Även i slutet av perioden rapporterade bolaget om en fortsatt stark internationell aktivitet med order och installationer runtom i världen.
  • Under perioden meddelade även bolaget att de återigen startar upp sin verksamhet i Kanada. Bolaget och dess distributörer har stött på ett antal hinder på den kanadensiska marknaden under åren, vilket ledde till att bolaget lämnade marknaden under 2019. Under pandemin genomfördes en ingående granskning för att förstå hur bolaget på bästa sätt skulle kunna övervinna dessa hinder. Som ett resultat av detta startade bolaget om sin verksamhet i Kanada tidigare i år, denna gång med en mer direkt approach. Denna nya affärsmodell liknar den som tillämpas i USA – vilket ger återkommande intäkter direkt från patienten.
  • I september meddelade bolaget att testning av Paxmans CIPN-system på friska frivilliga inleds i Singapore, detta som en del av det CIPN-projekt som drivs tillsammans med National University of Singapore (NUS).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I november meddelade Paxman att the US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalning för skalpkylning för de Medicare-anspråk som lämnats in med CPT-kod 0062T till New Technology APC 1520 med en nationell genomsnittlig ersättning om 1 850,50 USD från 1 januari 2022. En Ambulatory Payment Classification (APC) är den amerikanska regeringens metod för att betala hälsovårdsaktörer som tillhandahåller öppenvårdstjänster inom Medicareprogrammet. Det nya betalningsuppdraget möjliggör kostnadsersättning enligt Medicare Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS).
  • I november meddelades att bolaget inlett en klinisk studie med National University Hospital, Singapore i samarbete med The N.1 Institute for Health, National University of Singapore. Studien, “A Novel Limb Cryocompression System for Prevention of Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy”, är nu listad på ClinicalTrials.gov – en global databas med privata och offentligt finansierade kliniska studier. Studien syftar till att undersöka säkerheten och tolerabiliteten av kryokompression i extremiteterna för att förebygga cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) via det nyutvecklade Paxman Cryocompression System (PCCS) hos friska frivilliga och cancerpatienter. Studien beräknas starta under november med beräknat slutdatum i september 2023. En större randomiserad fas 3-effektivitetsstudie planeras att inledas under det andra halvåret 2022.
PAXMAN Q3 2021 SVE 211118