Starkaste kvartalet hittills

PAXMAN-gruppens omsättning uppgick till 39,6 (22,3) Mkr per den 30 september 2018, varav 16,0 (8,3) Mkr under årets tredje kvartal. Nettoresultatet uppgick till -2,8 (-6,7) Mkr per den 30 september, varav -0,3 (-1,7) Mkr avser perioden juli – september. För andra kvartalet i rad redovisade den rörelsedrivande verksamheten ett positivt resultat. 

Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,10) kr för årets första nio månader, och till -0,02 (-0,11) kr för tredje kvartalet. 

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -13,8 (-15,3) Mkr under årets första nio månader, varav -3,5 (-9,6) Mkr avser tredje kvartalet. Under perioden juli – september uppvisade koncernen ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Koncernens balansomslutning uppgick till 51,1, (50,0) Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -8,2 (11,7) Mkr. Soliditeten var 58,4 (76,3) % vid periodens utgång. 

Under tredje kvartalet meddelade PAXMAN att två av bolagets största aktieägare avyttrat totalt 500 000 aktier. Därigenom kunde två av bolagets övriga största aktieägare, Länsförsäkringar Blekinge samt Länsförsäkringar Kalmar län, utöka sin ägarandel. Därutöver erhöll bolaget sin första order från TEVA i Mexiko, om 17 skalpkylningssystem som kommer att installeras vid fem olika cancercenter.

Efter periodens utgång har inga för bolaget väsentliga händelser inträffat.