Årets tredje kvartal präglas av av fortsatt tillväxt och viktiga marknadsframgångar

Koncernens omsättning uppgick till 22,3 Mkr per den 30 september 2017, varav 8,3 Mkr avser årets tredje kvartal. Nettoresultatet uppgick till -1,8 Mkr per den 30 september 2017, varav -2,5 Mkr avser perioden juli – september. Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr för perioden januari – september. Resultatet har under årets tredje kvartal belastats med höga kostnader för den pågående marknadslanseringen i USA. 

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -15,3 Mkr, varav -9,6 Mkr avser årets tredje kvartal. Nettokassan uppgick till 11,7 Mkr vid periodens slut, och soliditeten var 81,1 %.

Under årets tredje kvartal erhöll PAXMANs system marknadsgodkännande av ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Under augusti överträffade bolaget 50 % av sitt uppnådda mål för de första tolv månaderna på den amerikanska marknaden, då orders på totalt 127 erhållits sedan FDA-godkännandet i april. I augusti invigde PAXMAN även sin USA Hub, och lanserade en ny hemsida byggd specifikt för den amerikanska marknaden. 

Efter rapportperiodens utgång har PAXMAN lämnat in en s k 510(k)-ansökan om FDA-godkännande i USA för användning av bolagets skalpkylningssystem i samband med behandling av solida tumörer. Bolaget har även inlett samarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, vilket innebär att PAXMANs skalpkylningssystem kommer att erbjudas till bröstcancerpatienter vid tio av MSKs kliniker i New York-området där 34 system kommer att installeras i början av 2018. I början av november informerade PAXMAN även om en justering av det bokförda värdet av anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017. Förändringen avsåg endast prissättning mellan koncernbolag och hade ingen påverkan på kassaflödet under perioden.