Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2021

Fortsatt återhämtning för nettoomsättningen med stark tillväxt i USA

Koncernens omsättning uppgick till 22,8 (17,8) Mkr under årets andra kvartal, och EBITDA till -0,5 (1,0) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -5,5 (-6,5) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,33 (-0,39) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,8 (1,4) Mkr under årets andra kvartal, och nettokassan uppgick till -3,8 (-38,2) Mkr vid periodens utgång.

Under de sex första månaderna installerade PAXMAN totalt 222 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 93 system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 20,5 TUSD under årets andra kvartal, vilket motsvarar en ökning om 78% jämfört med 11,5 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 7,3 MSEK för perioden 2020, till 11,6 MSEK för samma period 2021.

Väsentliga händelser under perioden

  • I slutet av april meddelade Paxman att ett lagförslag som föreslår att det skall vara obligatoriskt för försäkringsbolag att täcka FDA-godkända skalpkylningskostnader för cancerpatienter röstats igenom av försäkringskommittén i delstaten Texas representanthus med 8 röster mot 1. Nästa steg är en omröstning i hela representanthuset. Förslaget kommer därefter att tas under övervägande av senaten i Texas, och om det röstas igenom krävs ett slutligt godkännande av Texas guvernör Greg Abbott. Om lagförslaget blir till lagstiftning förväntas den kunna börja gälla fullt ut i september 2021.
  • I början av maj meddelade Paxman att två nya distributionspartners utsetts för Chile respektive Ukraina. Sistemplus S.A. har utsetts till exklusiv distributionspartner för den nya marknaden Chile, och Medinova LLC har utsetts till global distributionspartner för Ukraina.
  • I slutet av maj meddelade Paxman att bolagets forskningssamarbete med kliniker och forskare vid National University Health System (NUHS) i Singapore för utveckling av ett mobilt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) erhållit ett forskningsanslag om 1,57 miljoner SGD från National Research Foundation (NRF) i Singapore. Under det andra kvartalet 2022 kommer pilotstudier av systemet att inledas med friska frivilliga samt cancerpatienter som genomgår CIPNframkallande cellgiftsbehandling. Den skyddande effekten kommer att utvärderas utifrån olika kliniska och patientrapporterade effektmått.
  • I mitten av juni meddelade Paxman att bolaget tecknat distributionsavtal med PT. Gekha Karunia Abad för Indonesien samt VisionTech International för Bangladesh. Avtalet för Indonesien innebär att Paxman kommer att etablera sin verksamhet i världens fjärde folkrikaste land. Indonesien har 270 miljoner invånare, ett välutvecklat offentligt sjukförsäkringssystem som omfattar mer än 80 procent av landets befolkning, och dessutom ett ambitiöst statligt program för att främja tidig upptäckt och behandling av cancer. Bangladesh är ett världens mest tättbefolkade länder med 164 miljoner invånare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga händelser har rapporterats efter periodens utgång.
PAXMAN Q2 2021 SVE PAXMAN Q2 2021 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram