Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport för kvartal 1 2020

Ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt för Paxman

Koncernens omsättning uppgick till 24,3 (17,8) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till 5,7 (0,9) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 2,6 (-0,5) Mkr under perioden, och resultat per aktie till 0,16 (-0,03) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -5,2 (-6,2) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till -35,5 (-18,5) Mkr vid periodens utgång.

Under årets första kvartal kontrakterade PAXMAN en extra finansiell buffert i form av en checkräkningskredit om 20 MSEK för att garantera bolagets fortsatta expansion på den viktiga USA-marknaden.
Under perioden lanserade PAXMAN även en ny webbplats, www.coldcap.com, med en tillhörande blogg som erbjuder omfattande information om skalpkylning och dess fördelar. Dessutom meddelades att även PAXMANs företagswebbplats kommer att uppdateras i syfte att ge ännu bättre information till aktieägare och andra intressenter.
I slutet av mars uppdaterade National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA sina riktlinjer för behandling av äggstockscancer, tubarcancer och bukhinnecancer. Riktlinjerna inkluderar nu skalpkylning som en rekommenderad kategori 2Abehandling mot håravfall i samband med cellgiftsbehandling. En majoritet av de offentliga och privata betalande parterna i USA använder NCCN®s riktlinje som en standard för vilka behandlingar som bör finnas tillgängliga samt omfattas av kostnadstäckning. Beslutet förväntas därmed leda till att fler cancercenter börjar erbjuda skalpkylning från PAXMAN samt att många existerande kunder utökar sitt erbjudande till att omfatta även dessa cancertyper.
PAXMAN har under perioden, med hänsyn till covid19-pandemin, vidtagit åtgärder för att kraftigt reducera bolagets operativa kostnader i förebyggande syfte.

Vid upprättandet av denna kvartalsrapport kvarstod fortfarande en stor osäkerhet när det gäller vilka faktiska konsekvenser som covid-19-pandemin kommer att ge upphov till för PAXMAN-koncernen. Koncernen upprätthåller dock en hög servicenivå, med beaktande av alla medarbetares säkerhet, genom att utöka sin användning av virtuella tjänster. Vidare har bolaget implementerat förebyggande åtgärder för att kraftigt reducera bolagets löpande kostnader. PAXMANs styrelse och ledning följer utvecklingen kontinuerligt. Till följd av detta har styrelsen tagit beslut om att ansöka om, och blivit godkända för, ett Corona Business Interruption Loan om 700 000 GBP, samt en utökad kredit om 400 000 GBP.

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs bokslutskommuniké via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort.

PAXMAN Q1 2020 SVE PAXMAN Q1 2020 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram