Lönsamt kvartal med omsättningsrekord

Andra kvartalet 2019
Koncernens omsättning uppgick till 21,7 (12,6) Mkr under perioden april – juni, och kvartalet blev därmed bolagets starkaste hittills. Under samma period uppgick EBITDA till 2,3 (0,2) Mkr. Årets andra kvartal genererade ett positivt nettoresultat om 0,3 Mkr (-0,9 Mkr föregående år), och ett resultat per aktie om 0,02 (-0,05) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -3,9 (-3,6) Mkr för perioden april – juni och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -4,7 (-5,2) Mkr, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Första halvåret 2019
Under årets första sex månader uppgick koncernens omsättning till 39,5 (23,6) Mkr, och EBITDA till 3,2 (-0,4) Mkr. Nettoresultatet för halvåret uppgick till -0,2 (-2,5) Mkr, och resultat per aktie till -0,01 (-0,16) kr. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -10,1 (-10,4) Mkr för perioden januari – juni och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -8,9 (-8,9) Mkr, i huvudsak relaterade till expansionen i USA och Mexiko.

Under årets första sex månader installerade PAXMAN totalt 283 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 200 system i orderboken.

Väsentliga händelser
Under andra kvartalet fortsatte PAXMANs globala expansion genom bl.a. en order om 20 skalpkylningssystem till Japan strax efter marknadsgodkännandet (SHONIN). I mitten av maj uppnådde bolaget ytterligare en viktig milstolpe i form av drygt 500 installerade och/eller beställda system i USA. I juni erhölls marknadsregistrering för senaste versionen av PAXMANs system i Brasilien, bolagets femte största marknad. Under augusti månad har bolaget erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika, samt tecknat ett strategiskt viktigt distributionsavtal för Pakistan.

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs delårsbokslut via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort.

PAXMAN Q2 SVE