Fortsatt expansion enligt plan

Koncernens omsättning uppgick till 23,6 (14,0) Mkr per den 30 juni 2018, varav 12,6 (7,1) Mkr under årets andra kvartal. Nettoresultatet uppgick till -2,5 (0,7) Mkr per den 30 juni, varav -0,9 (-0,4) Mkr avser perioden april – juni. Resultat per aktie uppgick till -0,16 (0,09) kr för halvåret, och till -0,05 (-0,03) kr för andra kvartalet. 

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -10,4 (-5,7) Mkr under årets första sex månader, varav -3,6 (-3,2) Mkr avser andra kvartalet. Balansomslutningen uppgick till 45,4 (50,0) Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -4,8 (21,3) Mkr. Soliditeten var 66,4 (79,4) % vid periodens utgång. 

Under årets andra kvartal lämnade PAXMAN in ansökan om SHONIN-godkännande i Japan, baserat på en klinisk studie med fem ledande japanska cancercenter. Vidare erhöll PAXMAN marknadsgodkännande i Mexiko, vilket innebar att den planerade marknadslanseringen tillsammans med TEVA kunde tidigareläggas. Den 27 april meddelade bolaget att man rekonstruerat förvärvsanalysen för övertagandet av Paxman Group Ltd, vilket innebar att koncernens nettoresultat för 2017 förbättrades med 1,1 Mkr. Den 8 maj kompletterade PAXMAN sin tidigare lämnade ansökan om ett utökat FDA-godkännande i USA, för användning av PAXMANs skalpkylningssystem även för solida tumörer. Godkännandet erhölls den 7 juni. Den 24 maj höll PAXMAN sin första årsstämma på NetPort i Karlshamn, där ca 83 % av samtliga utgivna aktier fanns representerade. Den 19 juni kommenterade PAXMAN AMAs beslut att i dagsläget inte införa en specifik CPT-kod för skalpkylning. För PAXMAN var beslutet väntat, då skalpkylning ännu är en relativt ny behandlingsform i USA. 

Efter periodens utgång meddelade PAXMAN att bolagets två största aktieägare avyttrat totalt 500 000 aktier. Därigenom kunde två av bolagets övriga största aktieägare, Länsförsäkringar Blekinge samt Länsförsäkringar Kalmar län, utöka sin ägarandel. Den 17 juli meddelade bolaget att man erhållit sin första order från TEVA i Mexiko, om 17 skalpkylningssystem.