Årets andra kvartal präglas av stark tillväxt och flera viktiga milstolpar

Koncernens omsättning uppgick till 14,0 Mkr per den 30 juni, varav 7,1 Mkr avser årets andra kvartal. Nettovinsten uppgick till 1,8 Mkr per den 30 juni, varav 0,7 Mkr avser perioden april – juni. Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr för årets första sex månader. Resultatet har under årets andra kvartal belastats med kostnader för marknadslanseringen i USA. Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -5 699 Mkr, varav -3 184 Mkr avser årets andra kvartal. Soliditeten vid periodens utgång var 84,1 %.

Under årets andra kvartal erhöll PAXMANs skalpkylningssystem godkännande av den amerikanska myndigheten FDA, och i början av juni erhöll bolaget sin första order på den amerikanska marknaden. Strax därefter noterades bolaget på Nasdaq First North, och några dagar senare erhöll bolaget sin hittills största order, från Texas Oncology. I slutet av juni godkändes PAXMANs skalpkylningssystem för försäljning i Taiwan. 

Efter rapportperiodens utgång har PAXMANs system även erhållit godkännande från ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Under augusti överträffade bolaget 50 % av sitt uppnådda mål för de första tolv månaderna på den amerikanska marknaden, då orders på totalt 127 system erhållits sedan FDA-godkännandet i april.