PAXMANs starkaste kvartal hittills

Fjärde kvartalet 2021
Koncernens omsättning uppgick till 29,3 (18,2) MSEK för årets fjärde kvartal, vilket innebär en ökning med 61% jämfört med samma period föregående år. I jämförelse mellan samma perioder visar även intäkterna i USA en ökning med hela 48%.
För perioden uppgick EBITDA till 4,2 (-3,3) MSEK. Årets fjärde kvartal levererade ett negativt nettoresultat om -1,3 MSEK (-11,0 MSEK föregående år). Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,69) SEK för kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -4,7 (-2,7) MSEK för perioden oktober–december och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -5,7 (-1,0) MSEK.

Januari–december 2021
För helåret 2021 uppgick koncernens omsättning till 96,2 (78,0) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA uppgick under samma period till 2,8 (-1,0) MSEK. Nettoresultatet för året landade på -12,8 (-19,2) MSEK, och resultat per aktie på -0,73 (-1,20) SEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -28,6 (-14,8) MSEK och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -23,8 (-6,3) MSEK.

Under året installerade PAXMAN totalt 401 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 167 system i orderboken per den 23 februari 2022.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • I november meddelade bolaget att the US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalning för skalplkylning för de Medicare-anspråk som lämnats in med CPT-kod 0062T till New Technology APC 1520 med en nationell genomsnittlig ersättning om 1 850,50 USD från 1 januari 2022.
  • I november meddelades även att bolaget inlett en klinisk studie tillsammans med National University Hospital, Singapore, i samarbete med The N.1 Institute for Health, National University of Singapore, för att undersöka säkerhet och tolererbarhet vid kylning- och kompression av extremiteter för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) med hjälp av det nyutvecklade Paxman Cryocompression System (PCCS) hos friska försökspersoner och cancerpatienter.
  • I december meddelade bolaget att man genomfört en riktad nyemission av 1 400 000 aktier, varigenom bolaget tillförs 77 miljoner kronor före transaktionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att användas till att stärka bolagets finansiella ställning samt det fortsatta arbetet med genomförandet av bolagets kommersialiseringsstrategi, inklusive införandet av en ny affärsmodell i USA för att möjliggöra kostnadsersättning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I februari lanserade Paxman Scalp Cooling Study Library, ett digitalt bibliotek med en stor samling av kliniska studier och forskningsdata inom skalpkylning. Biblioteket har tagits fram för att göra värdefull information om skalpkylning mer lättillgänglig i syfte att förbättra kunskapsbasen för globala leverantörer av cancervård.
  • I februari utsåg Paxman Rocol International SAS till exklusiv distributionspartner för bolagets nya marknad Colombia. Rocol International SAS är en etablerad distributör av medicintekniska produkter inom onkologiområdet. Bolaget är väl positionerat att introducera skalpkylning på den colombianska marknaden från sitt huvudkontor i Barranquilla, huvudstad i regionen Atlántico.
PAXMAN Q4 2021 SVE