Cancer Australia har uppdaterat sina riktlinjer för hantering av tidig bröstcancer så att de nu inkluderar skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling för att minska risken för håravfall hos patienter som erhåller cellgiftsbehandling.

Cancer Australias införande av denna rekommendation i sina riktlinjer är i linje med en uppdatering av the US National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) kliniska praktiska riktlinjer för bröstcancer som genomfördes under 2019 (version 1.2019) i vilken skalpkylning inkluderades som en klass 2A-rekommendation. I de australiska riktlinjerna noteras även att skalpkylning kan vara mindre effektiv i samband med antracyklinbaserade behandlingar.

– Inkluderingen av skalpkylning i Cancer Australias riktlinjer utgör ett viktigt steg på vägen mot att skalpkylning blir en standardbehandling i många delar av världen. Vi hoppas att det här beslutet kommer att ytterligare bana väg för införandet av skalpkylning i internationella riktlinjer, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

PAXMAN har hittills installerat över 160 skalpkylningssystem vid 91 kliniker i Australien.

– Det är passande att de nya riktlinjerna fokuserar på såväl understödjande vård som framsteg inom olika behandlingsområden, säger professor Fran Boyle, medicinsk onkolog vid the Mater Hospital Sydney och ordförande för den styrande kommitté som ansvarar för riktlinjerna. – Vi vet att risken för att tappa håret inverkar negativt på många kvinnors användning av evidensbaserad cellgiftsbehandling, och att skalpkylning kan göra stor skillnad för deras upplevelser.

Om Cancer Australia
Cancer Australia etablerades av Australiens regering under 2006 till förmån för alla australier som påverkats av cancer samt deras familjer och vårdgivare. Cancer Australia har som målsättning att reducera de negativa effekterna av cancer, motverka ojämlikhet och förbättra utfallet för personer som drabbats av cancer genom att leda och koordinera nationella, evidensbaserade insatser inom hela spektrumet av möjliga vårdinsatser. Cancer Australia verkar och samarbetar med ett flertal olika grupperingar, inklusive de som drabbats av cancer, viktiga opinionsbildare och tjänsteleverantörer som är verksamma inom cancerkontroll. Myndigheten fokuserar även på befolkningsgrupper som upplever sämre utfall i samband med hälsovård, inklusive aboriginer, boende på Torres Strait-öarna och personer som bor i glest befolkade och svårtillgängliga delar av Australien. I egenskap av den ledande nationella myndigheten inom cancerkontroll tar Cancer Australia även fram rekommendationer till den australiska regeringen inom frågeställningar som cancerpolicyer och prioriteringar.

PAXMAN meddelar att Cancer Australias riktlinjer för hantering av tidig bröstcancer nu rekommenderar skalpkylning