Contact

PAXMAN justerar bokfört värde av anläggningstillgångar 1 april - 30 juni

PAXMAN meddelar att bolaget har justerat det bokförda värdet av anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017 i enlighet med rekommendation av bolagets revisor. Förändringen avser endast prissättning mellan bolag inom PAXMAN-koncernen och har således ingen påverkan på kassaflödet under perioden.

När PAXMAN etablerade sin verksamhet i USA tecknades ett avtal om internprissättning mellan dotterbolagen Paxman Coolers Ltd i Storbritannien och Paxman US, Inc i USA för att reglera den amerikanska verksamhetens köp av skalpkylningssystem från Storbritannien. De inköpta systemen leasas ut till kliniker och sjukhus på den amerikanska marknaden och genererar därefter löpande intäkter per patient och behandling. Avsikten med avtalet var att jämställa det amerikanska dotterbolaget med externa distributörer, och därmed att samtliga transaktioner genomförs på armlängds avstånd.

I samband med en sedvanlig översiktlig genomgång av PAXMANs tredje delårsrapport för 2017 rekommenderade bolagets revisor att värderingen av skalpkylningssystemen i USA justeras då leasingen bedöms vara av operationell karaktär. Justeringen innebär att anläggningstillgångarna framgent redovisas till tillverkningskostnad i koncernredovisningen och till anskaffningskostnad i det amerikanska dotterbolaget. PAXMAN AB presenterar därför en justerad balans- och resultaträkning för perioden april - juni 2017 där anläggningstillgångarnas värde på koncernnivå har justerats ned med 1,1 MSEK. Eftersom justeringen endast berör transaktioner inom PAXMAN-koncernen påverkas inte bolagets kassaflöde under perioden.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag

Tkr Apr - jun 2017 Jan - jun 2017
Nettoomsättning 7 131 13 994
Aktiverade kostnader 1 480 1 480
Summa rörelsens intäkter 8 611 15 474

Råvaror och förnödenheter -3 061 -4 830
Övriga externa kostnader -3 134 -5 671
Personalkostnader -2 625 -4 114
Avskrivningar -34 -34
Summa rörelsens kostnader -8 854 -14 649

Rörelseresultat -243 825
Rörelsemarginal Neg 5,9 %

Finansiellt netto -152 -153
Resultat efter finansnetto -395 672

Skatt - -

Periodens nettoresultat -395 672

Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

Tkr 30 jun 2017
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 13 570
Materiella anläggningstillgångar 2 981
Finansiella anläggningstillgångar 94
Summa anläggningstillgångar 16 645

Varulager och pågående arbeten 6 028
Rörelsefordringar 16 860
Likvida medel 24 001
Summa omsättningstillgångar 46 889

Summa tillgångar 63 534

Eget kapital och skulder
Eget kapital 53 225

Räntebärande skulder 2 654
Övriga långfristiga skulder 16
Summa långfristiga skulder 2 670

Leverantörsskulder 6 739
Övriga kortfristiga skulder 900
Summa kortfristiga skulder 7 639

Summa eget kapital och skulder 63 534

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram