Contact

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar bokslutskommuniké januari - december 2018

Efter ett starkt fjärde kvartal överträffade PAXMAN omsättningsmålet för 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Koncernens omsättning ökade till 18,4 (9,0) Mkr under årets fjärde kvartal.
 • Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-5,8) Mkr och belastades under kvartalet av intensifierade åtgärder för att öka utnyttjandegraden av redan installerade system i USA. 
 • EBITDA uppgick till -0,8 (-4,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,36) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -4,1 (-6,5) Mkr, varav ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten om 1,6 Mkr i kombination med fortsatt stark expansion i USA vilken belastar investeringsverksamheten. 
 • Under fjärde kvartalet installerades 155 skalpkylningssystem över hela världen, varav 54 i USA.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2018.

Januari - december 2018

 • Koncernens omsättning ökade till 58,0 (31,3) Mkr vilket även innebar att bolaget överträffade sitt uttalade mål om 50 Mkr för år 2018.
 • Resultat före skatt uppgick till -5,2 (-6,9) Mkr.
 • EBITDA förbättrades till -0,1 (-5,2) Mkr under året. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,56) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -17,9 (-18,7) Mkr, varav 506 Tkr från den löpande verksamheten och -18,4 Mkr från investeringsverksamheten. Av detta belopp avser 13,3 Mkr investeringar i anläggningstillgångar i USA. 
 • Koncernens nettokassa uppgick till -12,3 (5,6) Mkr per balansdagen. Bolaget har utökat sin rörelsekredit till totalt 25 Mkr, varav 10 Mkr utnyttjats per 31 december. Krediten är öronmärkt för fortsatta investeringar i USA. 
 • Under 2018 installerades 550 skalpkylningssystem över hela världen, varav 246 i USA. 

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs bokslutskommuniké via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort. 

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram