Efter ett starkt fjärde kvartal överträffade PAXMAN omsättningsmålet för 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Koncernens omsättning ökade till 18,4 (9,0) Mkr under årets fjärde kvartal.
 • Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-5,8) Mkr och belastades under kvartalet av intensifierade åtgärder för att öka utnyttjandegraden av redan installerade system i USA. 
 • EBITDA uppgick till -0,8 (-4,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,36) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -4,1 (-6,5) Mkr, varav ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten om 1,6 Mkr i kombination med fortsatt stark expansion i USA vilken belastar investeringsverksamheten. 
 • Under fjärde kvartalet installerades 155 skalpkylningssystem över hela världen, varav 54 i USA.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2018.

Januari – december 2018

 • Koncernens omsättning ökade till 58,0 (31,3) Mkr vilket även innebar att bolaget överträffade sitt uttalade mål om 50 Mkr för år 2018.
 • Resultat före skatt uppgick till -5,2 (-6,9) Mkr.
 • EBITDA förbättrades till -0,1 (-5,2) Mkr under året. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,56) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -17,9 (-18,7) Mkr, varav 506 Tkr från den löpande verksamheten och -18,4 Mkr från investeringsverksamheten. Av detta belopp avser 13,3 Mkr investeringar i anläggningstillgångar i USA. 
 • Koncernens nettokassa uppgick till -12,3 (5,6) Mkr per balansdagen. Bolaget har utökat sin rörelsekredit till totalt 25 Mkr, varav 10 Mkr utnyttjats per 31 december. Krediten är öronmärkt för fortsatta investeringar i USA. 
 • Under 2018 installerades 550 skalpkylningssystem över hela världen, varav 246 i USA. 

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs bokslutskommuniké via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort. 

PDF